Regulamin serwisu Belle Art

 1. Informacje ogólne

2. Definicje

3. Techniczne warunki korzystania z serwisu Belle Art

4. Warunki uczestnictwa w serwisie Belle Art

5. Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

6. Warunki sprzedaży w ramach serwisu Belle Art

7. Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

8. Prawa autorskie

9. Dostępność produktów

10. Płatności

11. Dostawa produktów

12. Polityka przerw technicznych

13. Postępowanie reklamacyjne

14. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu

15. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

17. Przepisy przejściowe

18. Postanowienia końcowe

 

1.      Informacje ogólne

1.1.  Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu Belle Art. – dostępnego na stronie www.belleart.eu oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Ciebie za naszym pośrednictwem zakupu towarów.

2.      Definicje

2.1.    Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2.1.1. „Belle Art. Sp. z o.o.” – spółka Belle Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy al. Gen. Józefa Hallera 78/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752811, NIP: 8943133836, REGON: 381557813, adres poczty elektronicznej – kontakt@belleart.eu.

2.1.2. „Belle Art” – prowadzony przez Belle Art. Sp. z o.o. internetowy serwis transakcyjny, dostępny na stronie internetowej www.belleart.eu. Stosując w Regulaminie oraz innych dostępnych dokumentach zwrot „Belle Art”, „Serwis”, „Platforma” odnosimy się do Belle Art.

2.1.3.  „Produkt” – towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Serwisu. 

2.1.4. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z Belle Art., w tym w szczególności Twoje prawa i obowiązki, a także prawa i obowiązki Belle Art. Sp. z o.o.

2.1.5. „Umowa” – umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z Belle Art. Sp. z o.o. z chwilą potwierdzenia Rejestracji, zgodnie z pkt. 4.8. Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.1.6. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Belle Art. Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika Produktu lub Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, a więc zakup przez Ciebie Produktu lub Produktów w Belle Art.

2.1.7. „Dane” – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które dobrowolnie umieszczasz w Belle Art, przetwarzane przez Belle Art. Sp. z o.o. za zgodą i jedynie w takim zakresie, na jaki Belle Art. Sp. z o.o. Twoją zgodę uzyska.

2.1.8. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Belle Art w celach wskazanych w ramach tego serwisu.

2.1.9. „Użytkownik” – osoba pełnoletnia, która korzysta z Serwisu.

2.1.10. „Rejestracja/ Login” – adres email oraz hasło wprowadzone przez Ciebie w Belle Art na początkowym etapie tworzenia Konta oraz ewentualnej modyfikacji zapisanych na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Belle Art. 

2.1.11. „Konto”- zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Ciebie przez Belle Art. Sp. z o.o., w którym gromadzone są Twoje Dane Osobowe oraz informacje o Twoich działaniach w ramach Belle Art. Dostęp do Konta umożliwia Tobie identyfikację w Belle Art. Utworzenie Konta nie jest wymagane dla korzystania z Belle Art oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

2.1.12. „Koszyk” – narzędzie informatyczne dostępne w ramach Belle Art, umożliwiające Tobie gromadzenie wybranych Produktów, jakie zamierzasz zakupić, a następnie jednorazowe potwierdzenie złożonych niezależnie od siebie ofert zakupu w formie zamówienia. 

2.1.13. „Klient” – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów) i tym samym uprawniony zakupu Produktów za pośrednictwem Belle Art.

2.1.14. „Kodeks Cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2.1.15. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.1.16. „Pliki Cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o plikach Cookies oraz zasadach ich działania, wejdź w zakładkę: Polityka Prywatności i Pliki Cookies.

 

3.      Techniczne warunki korzystania z Serwisu

3.1.  Prowadzenie przez Belle Art Sp. z o.o. Serwisu obejmuje przede wszystkim następujące funkcje oraz bezpłatne usługi:

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez Belle Art Sp. z o.o. Twojego Konta, umożliwiający dokonywania zakupów Produktów prezentowanych w Belle Art;

3.1.2. Udostępnianie przez Belle Art Sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Ciebie Danych.

3.2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Belle Art, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) system operacyjny obsługujący przeglądarki internetowe takie jak Safari, Google Cgome, Edge, Mozilla Firrfox, Opera lub Internet Explorer (2) dostęp do Internetu (3) dostęp do poczty elektronicznej. By zawrzeć Umowę lub Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.3.  Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem plików cookies.

3.4. W sytuacjach określonych w pkt 17.1, Belle Art Sp. z o.o. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w pkt 3.1 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, Belle Art Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu z przyczyn wcześniej wymienionych.

3.5. Belle Art Sp. z o.o. każdorazowo poinformuje Użytkowników o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

3.6. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Użytkownikom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy.

 

4.      Warunki uczestnictwa w Serwisie

4.1. Dostęp do Produktów prezentowanych w Belle Art możliwy jest również dla Użytkowników niezrealizowanych.

4.2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Belle Art jest w zakresie świadczonych przez Belle Art Sp. z o.o. a bezpłatnych usług dobrowolne i bezpłatne.

4.3. Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji oraz zakupów pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Belle Art” potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wyrażasz zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

4.4. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania z Serwisu, muszą być prawdziwe, a Dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

4.5. Belle Art Sp. z o.o. może uzależnić Rejestrację lub korzystanie przez Ciebie z Belle Art od uwiarygodnienia Twoich danych.

4.6. W wyniku przeprowadzenia prawidłowej Rejestracji, Belle Art. Sp. z o.o.  tworzy dla Ciebie Konto, przypisane do adresu e-mail oraz hasła zgłoszonego w formularzu rejestracyjnym. 

4.7. Konto przypisane do Twojego adresu e-mail zostaje utworzone automatycznie również podczas dokonania pierwszego zakupu za pośrednictwem Belle Art.

4.8. Konto może zawierać w szczególności Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz podczas dokonywania zakupów. W przypadku późniejszej zmiany którychkolwiek z tych Danych Osobowych, powinieneś niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Belle Art, bądź też zgłosić chęć zmiany do Biura Obsługi Klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@belleart.eu.

4.9.  Jeżeli chcesz w pełni korzystać z usług Belle Art, nie usuwaj Danych Osobowych, o których mowa w pkt. 4.8. Podane przez Ciebie Dane Osobowe nie mogą być niepełne, nieaktualne bądź nieprawdziwe. Żądanie usunięcia Danych Osobowych będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy za wypowiedzeniem, zgodnie z pkt. 4.14.

4.10. Nie możesz posiadać więcej niż jednego Konta. Utworzenie przez Ciebie większej liczby Kont, przypisanych do różnych adresów e-mail, może spowodować utrudnienia przy realizacji zamówienia.

4.11. Nie wolno Ci korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Twojego Konta innym osobom.

4.12. Jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie prosimy Cię o niezwłoczną informacje oraz wyjaśnienie okoliczności ich przejęcia.

4.13. Konta są niezbywalne.

4.14. Masz prawo w każdej chwili rozwiązać Umowę zawartą z Belle Art Sp. z o.o. (dotyczącą określonego Konta) bez wskazania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@belleart.eu, z tematem „REZYGNACJA”.

4.15. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, Twoimi działaniami, które uznamy za szkodliwe dla Belle Art, rażącym naruszeniem przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przepisów prawa lub warunków zawartej Umowy) Umowa zawarta przez Ciebie z Belle Art Sp. z o.o. (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

4.16. Jeżeli Umowa została rozwiązana przez Belle Art Sp. z o.o. nie możesz dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Belle Art Sp. z o.o.

4.17. W przypadkach wymienionych w pkt. 4.14. oraz 4.15., Belle Art Sp. z o.o.  usunie Twoje Konto. W wyniku usunięcia Konta, wszelkie Twoje Dane Osobowe, wprowadzone w ramach Konta zostaną nieodwołalnie usunięte. Belle Art Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zatrzymania Danych Osobowych wprowadzonych przez Ciebie w ramach Konta na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, udostępniania tych Danych Osobowych właściwym organom oraz w innych prawnie uregulowanych przypadkach.

4.18. Belle Art Sp. z o.o. może z ważnych powodów zmienić zasady korzystania przez Ciebie z Serwisu – w tym ograniczyć sposoby dostawy oraz formy płatności, jak również składanie zamówień. Ważne powody w rozumieniu poprzedniego zdania to przypadki gdy (katalog zamknięty):

4.18.1.  korzystasz z usług oferowanych przez Belle Art Sp. z o.o. w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub w sposób uzasadniający przypuszczenie, że działasz celowo na szkodę Belle Art Sp. z o.o.;

4.18.2.  podajesz dane adresowe budzące obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

 

5.      Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

5.1.  Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Umowy można składać na przykład:

5.1.1.   pisemnie na adres: Aleja Generała Józefa Hallera 78/7 53-318, Wrocław, Polska;

5.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@belleart.eu.

5.2.  Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Belle Art Sp. z o.o. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.3.  Ustosunkowanie się do reklamacji przez Belle Art Sp. z o.o.  następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

6.      Warunki sprzedaży w ramach Serwisu 

6.1.   Prezentacja Produktów Belle Art Sp. z o.o. w ramach Serwisu może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Belle Art Sp. z o.o. do Użytkownika.

6.2.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, musisz podać swoje Dane Osobowe.

6.3.   Prezentowane w ramach Belle Art Produkty są ograniczone w czasie oraz ilościowo. Ilość Produktów, która jest eksponowana w Belle Art ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Belle Art Sp. z o.o.  może ograniczyć maksymalną liczbę ofert na zakup danego Produktu, jakie mogą być składane przez jednego Klienta w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom.

6.4.  Każdy Produkt podany w Twoim zamówieniu jest przedmiotem osobnej oferty.

6.5. Na pierwszym etapie składania oferty, wybrane Produkty widoczne w Koszyku powinny zostać potwierdzone. Zgodnie z systemem rezerwacji Produktów Belle Art, Produkt zostanie usunięty z Koszyka automatycznie w przypadku, gdy zostanie on wycofany przez Belle Art Sp. z o.o. bądź wyczerpie się ilość dostępnych Produktów.

6.6.  Po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie” przechodzisz automatycznie do drugiego etapu – „Dostawy” – w którym powinieneś podać dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

6.7. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, przechodzisz automatycznie do etapu trzeciego, zwanego „Płatność”, gdzie masz możliwość wyboru określonej formy płatności za zamówienie – poprzez przelew bankowy, za pośrednictwem serwisu PayPal oraz Przelewy24. Po wyborze systemu zostaniesz przekierowany do stron zewnętrznych dostawców usług płatniczych w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu. 

6.8. Po zrealizowaniu powyższych kroków, otrzymujesz w ciągu 24 godzin e-mail potwierdzający zawarcie Umowy Sprzedaży (moment zawarcia Umowy Sprzedaży) lub zawierający informację o braku akceptacji oferty. Informacja o braku akceptacji oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a Belle Art Sp. z o.o.  zwraca Ci niezwłocznie kwotę dokonanej płatności. W przypadku nieotrzymania e-maila potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży lub zawierającego informację o braku akceptacji oferty w powyższym terminie, powinieneś niezwłocznie skontaktować się z Belle Art Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, w zakładce Kontakt, w punkcie formularz e-mail, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@belleart.eu, wpisując w temacie wiadomości „BRAK POTWIERDZENIA”. Jeżeli w ciągu dalszych 24 godzin nie dojdzie do potwierdzenia przez Belle Art Sp. z o.o.  zawarcia Umowy Sprzedaży, oznacza to, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (oferta nie została przyjęta), a Belle Art Sp. z o.o. zwraca niezwłocznie kwotę dokonanej płatności.

6.9. Po potwierdzeniu przez Ciebie widocznych w Koszyku Produktów, a przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu lub wybranych Produktów, zostaniesz poproszony przez Belle Art Sp. z o.o.  o podanie pełnego adresu do wysyłki Produktu, który do momentu sfinalizowania transakcji nie może ulec zmianie. Ewentualna późniejsza zmiana adresu do wysyłki Produktu przed finalizacją transakcji może jednak zostać dokonana na Twój wniosek, zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@belleart.eu, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU”. Skuteczność zgłoszonego przez Ciebie wniosku uzależniona jest od terminu wysyłki Produktu.

6.10. Belle Art Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, do czasu dokonania zapłaty za Produkt.

6.11. Belle Art Sp. z o.o. zastrzega, że do momentu dokonania wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Produkt pozostaje własnością Belle Art Sp. z o.o.

6.12. Belle Art Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Produktu w przypadku naruszania przez Ciebie warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

 

7.      Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

7.1.  Administratorem Danych Osobowych jest Belle Art Sp. z o.o.

7.2.  Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży.

7.3.  Belle Art Sp. z o.o.  stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

7.4.  Dane Osobowe Użytkownika udostępnione w ramach będą przetwarzane przez Belle Art Sp. z o.o. w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach Serwisu.

7.5. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

7.6.  Więcej szczegółowych informacji znajduje się w zakładce Polityka Prywatności (którą można znaleźć pod TYM LINKIEM).

7.7. Korzystając z niektórych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zostać przekierowany na strony serwisów zewnętrznych (przykładowo serwisów dostępnych pod adresem www.facebook.com i www.instagram.com oraz serwisów podmiotów współpracujących z Belle Art. Sp z o.o. w zakresie marketingu i reklamy). Rekomendujemy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych, stosowanymi przez te serwisy.

 

8.  Prawa autorskie

8.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Belle Art Sp. z o.o., w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Belle Art Sp. z o.o.  lub podmiotom, z którymi Belle Art Sp. z o.o. zawarła odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie w/w treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

8.2. Informujemy, iż prawa autorskie do projektów, grafik oraz obrazów wykorzystywanych przez Belle Art Sp. z o.o. w Produktach lub prezentowanych w Serwisie wygasły na podstawie art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wobec czego mogą one być powszechnie wykorzystywane bez konieczności uzyskania zgody lub licencji.

 

9.  Dostępność produktów

9.1. Belle Art Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, abyś mógł nabyć Produkty, na które złożysz zamówienie. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania dyspozycji wybrane Produkty są dostępne.

9.2. Realizacja ofert wynikających ze złożonego przez Ciebie zamówienia, następuje według kolejności wpływania potwierdzonych ofert na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Belle Art Sp. z o.o. dokłada najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Produktów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

9.3. Wymiana zakupionego przez Ciebie Produktu nie jest możliwa.

 

10.  Płatności

10.1. Płatności dokonywane są w jednej z form opisanych w pkt. 6.8. Wyboru formy płatności dokonujesz Ty. Płatności kartami płatniczymi (kredytowymi) i e-przelewami obsługuje zewnętrzny dostawca usług płatniczych. Zasady obowiązujące przy płatnościach obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych określa regulamin dokonywania wpłat udostępniony przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Zalecamy żebyś przed skorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznał się z treścią regulaminu dokonywania wpłat oraz zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi przez te podmioty.

10.2. Po dodaniu Produktu do Koszyka i podaniu adresu do wysyłki, o którym mowa w pkt. 6.7, dokonujesz wyboru sposobu płatności za Produkt. Po dokonanym wyborze możesz zostać  przekierowany do strony logowania Twojego banku, Centrum Autoryzacji Kart lub strony logowania serwisy PayPal lub Przelewy24.

10.3. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego wynosi 12 godzin. Wpłaty powinny pojawić się na wskazanym rachunku najpóźniej dnia następnego, inaczej zamówienie zostanie anulowane. Gdyby pieniądze pojawiły się po anulowaniu zamówienia, zostaną zwrócone na rachunek Klienta. W przypadku opóźnienia i wszelkich pytań prosimy o kontakt na adres kontakt@belleart.eu.

 

11.  Dostawa produktów

11.1. Belle Art Sp. z o.o. udostępnia Użytkownikowi sposoby dostawy wskazane każdorazowo w Serwisie.

11.2. Czas realizacji zamówienia, czyli dostawy Produktów do Ciebie, jest zależny od podmiotu realizującego fizyczną dostawę Produktów (przewoźnika/kuriera/Poczty Polskiej).

11.3. Planowy termin dostawy Produktów jest każdorazowo prezentowany na stronie Produktu. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania Produktu do wysyłki) oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży do momentu przekazania przesyłki zawierającej Produkt lub Produkty przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika, który prezentowany jest na stronie Produktu oraz w Koszyku podczas składania zamówienia. 

11.4. Belle Art Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Ciebie adresu dostawy lub adresu e-mail. Belle Art Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto Belle Art Sp. z o.o. może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Ciebie adresu.

11.5. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Ciebie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w Koszyku zawierającym wybrane Produkty.

11.6. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

12.  Polityka przerw technicznych

12.1. Belle Art. Sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego, jakim jest Serwis, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Belle Art Sp. z o.o. stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

12.2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Belle Art. Sp. z o.o. dba o to, aby przerwy techniczne nie były dla Ciebie uciążliwe – w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy informuje Cię z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

 

13.  Postępowanie reklamacyjne

13.1. Produkty oferowane za pośrednictwem Belle Art mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

13.2. Na Belle Art Sp. z o.o. ciąży prawny obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.

13.3. Jeżeli otrzymany przez Ciebie Produkt jest wadliwy, możesz skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących Ci z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Ciebie uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Możesz wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

13.4. Belle Art Sp. z o.o. jest odpowiedzialna względem Ciebie, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

13.5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, możesz:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Belle Art Sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Nie możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b)      żądać wymiany Produktu na wolnego od wad albo usunięcia wady. Belle Art Sp. z o.o. jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

13.6. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz zamiast zaproponowanego przez Belle Art Sp. z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Ciebie jako Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Belle Art Sp. z o.o. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Ciebie jako Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

13.7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Belle Art Sp. z o.o. do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Belle Art Sp. z o.o., Konsument wykonujący swoje uprawnienia z tytułu rękojmi może zostać poproszony przez Belle Art Sp. z o.o. o dostarczenie Produktu na koszt Belle Art Sp. z o.o. na wskazany przez niego adres. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Belle Art Sp. z o.o. po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

13.8. Belle Art Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli jesteś Konsumentem i zażądasz wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyłeś oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Belle Art Sp. z o.o. nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13.9. Belle Art Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Użytkownikowi. Jeżeli określony przez Belle Art Sp. z o.o. lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Produktu Użytkownikowi, Belle Art Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

13.10.  Możesz zgłosić przysługujące Ci roszczenia w zakresie wad Produktów na adres Belle Art Sp. z o.o.

Możesz złożyć reklamację również w inny wybrany sposób. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon, faktura). Jeżeli odstępujesz od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, prosimy aby zwracany Produkt był w miarę możliwości nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty a także z przyczepionymi metkami/oznaczeniami, które nie uniemożliwiają jego przymierzenia/sprawdzenia – co nie wpływa jednak na przysługujące Tobie uprawnienia do odstąpienia od umowy i zwrotu Produktu. Prosimy zadbaj również o to, aby opakowanie Produktu chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie imienia i nazwiska, przyczyny zgłoszenia, zgłaszanego roszczenia oraz danych kontaktowych (w tym adres e-mail). W miarę możliwości prosimy o dołączenie zdjęcia produktu potwierdzającego zgłaszane zastrzeżenie. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Belle Art Sp. z o.o. skontaktuje się z Tobą w celu ich uzyskania.

13.11.  Zweryfikowanie przez Ciebie w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Produkty oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody, może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji. W wypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszeń możesz zgłosić to Belle Art Sp. z o.o.

13.12.  W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Belle Art Sp. z o.o., Produkt zostanie Ci zwrócony, wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

13.13.  W przypadku uznania przez Belle Art Sp. z o.o. reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, Belle Art Sp. z o.o. dokona zwrotu należności za zakupiony przez Ciebie Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. 

 

14.  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży Produktu

14.1. Jeżeli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej za pośrednictwem Serwisu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

14.2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, według wyboru Konsumenta, na adres korespondencyjny lub adres e-mail Belle Art Sp. z o.o. – kontakt@belleart.eu.

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

14.3. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

14.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Belle Art Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Belle Art Sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, na zasadach opisanych w pkt. 14.5. poniżej. Jeżeli Belle Art Sp. z o.o. nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Ciebie, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14.5. Belle Art Sp. z o.o. gwarantuje zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy i wybranego Produktu. W przypadku zwrotu części Produktów podstawą do rozliczania będzie wartość niezwróconych Produktów z zamówienia.

14.6. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

14.7. Jeżeli wybierasz sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Belle Art Sp. z o.o., Belle Art Sp. z o.o. nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

14.8. Masz obowiązek zwrócić Belle Art Sp. z o.o. zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Belle Art Sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od Umowy Sprzedaży, chyba że Belle Art Sp. z o.o. – w ramach odrębnych warunków promocji – zaoferuje Ci możliwość odbioru od Ciebie zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

14.9.    Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres: Aleja Generała Józefa Hallera 78/7 53-318, Wrocław, Poland.

14.10.   Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Belle Art Sp. z o.o. w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty.

14.11.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Belle Art Sp. z o.o. ma prawo do dochodzenia względem Konsumenta z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

14.12.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu Klient zobowiązany jest do wypełnienia dokumentu reklamacyjnego, który dostępny jest do pobrania: Formularz_reklamacyjny.

 

15.  Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami

15.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

15.2. Belle Art Sp. z o.o. przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Belle Art Sp. z o.o.

15.3. Z chwilą wydania przez Belle Art Sp. z o.o. Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Belle Art Sp. z o.o. w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

15.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Belle Art Sp. z o.o.  tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

15.5. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Belle Art Sp. z o.o. może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

15.6. Ani Belle Art Sp. z o.o. ani ich pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

15.7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Belle Art Sp. z o.o., jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

15.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Belle Art Sp. z o.o. a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Belle Art Sp. z o.o.

15.9. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Belle Art Sp. z o.o. może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

16.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

16.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Belle Art Sp. z o.o. do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

16.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

16.2.1.      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

16.2.2.      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

16.2.3.      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

16.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

16.3.1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

16.3.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;

16.3.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Belle Art Sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

17.  Przepisy przejściowe

17.1. Belle Art Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:

17.1.1.      podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;

17.1.2.    zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

17.1.3.   zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Belle Art Sp. z o.o. dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

17.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Belle Art Sp. z o.o. udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie.

17.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników którzy zawarli Umowę, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Użytkownika i Belle Art Sp. z o.o. Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 

18.  Postanowienia końcowe

18.1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 r.

18.2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w zakładce „Regulamin” oraz pod adresem internetowym: www.belleart.eu (https://belleart.eu/regulamin).

18.3. Umowy zawierane przez Belle Art Sp. z o.o. zawierane są w języku polskim.

18.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.

18.5. Belle Art Sp. z o.o. zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy.

18.6. Belle Art Sp. z o.o. informuje, że korzystanie, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Belle Art Sp. z o.o., może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

18.7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Ciebie jak i Belle Art Sp. z o.o.

18.8. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Tobą a Belle Art Sp. z o.o., których przedmiotem są usługi świadczone przez Belle Art Sp. z o.o. w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

18.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.